Hushållssopor/Hushållsavfall?

Se över er hantering av avfall. Få rätt pris & hämtningsfrekvens i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

hushållsavfall

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

 

Hushållssopor & Hushållsavfall

Miljöbalkens definition av hushållsavfall återfinns i 15 kap, §2. "Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet". Generellt kan sägas att det handlar om din ”slaskpåse”. Det är bara kommunen, eller snarare en entreprenör upphandlad av kommunen som enligt lag får hämta ditt hushållsavfall.

Slam från enskilda avloppsanläggningar (tankar, slamavskiljare, "bajamajor", toakurar, toavagnar) samt avfall från fettavskiljare och klassificeras som hushållsavfall och därför alltid ska tömmas av kommunens entreprenör. Detta gäller också Trädgårdsavfall.

Har ni svårt att definiera om ert avfall är hushållsavfall eller inte? Skicka en förfrågan så hjälper vi dig att avgöra detta.