Användarvillkor - Tjänsteköpare

1. MARKNADSPLATSEN - RECYCLA.SE

Recycla.se är en marknadsplats för återvinnings- och avfallsrelaterade produkter och tjänster som finns tillgänglig på Internet under adressen https://www.recycla.se, nedan Recycla.se. Denna tjänst ägs och drivs av Recycling United Scandinavia AB, 556786-3856 nedan Recycla.se. Recycla.se hjälper företag och privatpersoner (“Användare”) att hitta företag (“Företag/et/en/er”) som utför och säljer återvinnings-, sanerings- och avfrallsrelaterade produkter och tjänster. Som användare på Recycla.se kan privatpersoner och företag/organisationer, kostnadsfritt lägga in förfrågningar på offerter rörande olika typer av tjänster och produkter som berör återvinning och avfallshantering. Recycla.se hjälper användaren att utvärdera och köpa/anlita företag över hela Sverige.

När användare lägger in en förfrågan på Recycla.se så skickas den till matchande företag som ges möjlighet att besvara förfrågan. Recycla.se garanterar att enbart kontrollerade företag anslutna till Recyclas tjänst har möjlighet att besvara förfrågan. När företaget tagit del av användarens kontaktuppgifter är det upp till dessa två parter att gå vidare i sin upphandling. Recycla.se erbjuder en rad funktioner för att underlätta upphandlingsförfarandet för både användare och företag.

2. PERSONUPPGIFTER OCH INTEGRITETSPOLICY

Recycla.se är personuppgiftsansvarig och förvaltar Användarens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning. Användarens kontaktuppgifter används för att Recycla.se skall kunna uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser mot denne. Användaren är införstådd med att recycla.se vidareförmedlar Användarens kontaktuppgifter till de företag som väljer att besvara en offertförfrågan. Eventuella betyg och omdömen som publiceras på hemsidan kommer att anonymiseras om ej annat är överenskommet mellan parterna. Recycla.se kommer vidare att använda Användarens e-postadress för att administrera utskick av nyhetsbrev och annan information. Användaren har möjlighet ta del av Recycla.ses behandling av dennes uppgifter. Sådan begäran kan skickas till nedanstående adress. Recycla.ses integritetspolicy förklarar närmare hur Recycla.se behandlar personuppgifter samt beskriver Användarens rättigheter. Integritetspolicy hittar du här.

Kontaktuppgifter vid frågor kring hanteringen av personuppgifter: Recycling United Scandinavia AB Org nr: 556786-3856 Adress: Södra Larmgatan 2, 416 22 Göteborg Tel: 010- 500 60 20 Mail: info@recycla.se

3. FÖRETAG (LEVERANTÖRER) PÅ RECYCLA.SE

Recycla.se har anslutna företag som tillhandahåller tjänster inom ett stort antal områden indelat i olika kategorier. För att hjälpa användare av Recycla.se att hitta trygga företag ställer vi krav på samtliga företag som vill ansluta sig till tjänsten. Recycla genomför löpande kontroller av samtliga företag för att garantera att de fortfarande uppfyller följande krav:

  • Inneha F-skattsedel
  • Registrerad för Moms & Arbetsgivaravgift
  • Inneha erforderliga tillstånd för ev. transport & hantering
  • Kunna redovisa en kvalitetssäkrad återvinningsprocess

När en användare registrerar en förfrågan kommer de företag som matchar förfrågan bli notifierade och få möjlighet att svara på denna. Företaget kan göra detta genom ett e-postmeddelande alternativt ta kontakt med Användaren per telefon. Företaget ansvarar för vilka som får ta del av informationen i notifieringen. Skulle notifiering skickas vidare till tredje part är det fortfarande Leverantören som ursprungligen fått notifieringen som ses som köpare och avtalspart. Leverantören godkänner att Recycla.se äger rätt att fortlöpande utföra en ekonomisk analys av Leverantören inklusive kreditupplysning etc.

4. RECYCLA.SE SOM MARKNADSPLATS

Recycla.se har 2 olika sätt att hantera uppdrag som inkommer på Recycla.se. Antingen kommer förfrågan att besvaras direkt av Företag eller så har Företaget anlitat Recycla för att agera återförsäljare av deras produkter och tjänster.

4.3 Recycla som Offerttjänst

I de fall där uppdragen svaras direkt av Företag är Recycla.se inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan användare och företag. Det innebär att Recycla.se inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan användare och företag, t.ex. missförstånd i avtal, oenigheter gällande arbetet, skada eller utebliven betalning. Användaren har ingen rätt att kräva Recycla.se på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till Recycla.se, exempelvis felaktiga uppgifter, bristfälligt utfört arbete eller avstängning från Recycla.se

4.2 Recycla som Återförsäljare

I de fall där uppdragen svaras av Recycla.se i egenskap av återförsäljare till en eller flera Företag är Recycla.se juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan användare och företag. Användare blir informerade om detta i de fall det sker och Recycla.se åtar sig ansvar för betalningsflödet och att boka den avsedda tjänsten och/eller produkten som Användaren vill köpa. Där Recycla.se endast tar ansvar för att boka och tillse att betalning förmedlas mellan parterna, givet att korrekt information har kommunicerats. Alla eventuella övriga tvister som kan uppstå mellan användare och företag, t.ex. missförstånd i avtal, oenigheter gällande arbetet eller skada skall regleras mellan Användare och Företag. Användaren har ingen rätt att kräva Recycla.se på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till Recycla.se, exempelvis felaktiga uppgifter, bristfälligt utfört arbete eller avstängning från Recycla.se.

4.2.1 Betalningar till Recycla.se

I de fall där Recycla.se agerar som återförsäljare, så står Recycla.se som betalningsmottagare. Detta omfattar både traditionella fakturor och vid direktbetalning. Recycla.se är således ansvarig för försäljning av den förmedlade tjänsten/produkten. Leverans och utförande av tjänst/produkt åligger företagen enligt Recycla.se sedan tidigare avatal med dessa. Recycla.se äger rätt att utföra en ekonomisk analys av leverantör och/eller användare inklusive kreditupplysning etc.

4.2.2 Betalningar från Recycla.se

I de fall där Recycla.se agerar som återförsäljare, så är Recycla.se ansvarig för att kompensera leverantörer för utfört arbete. Det ska alltså i dessa fall inte ske någon betalning direkt mellan användare och leverantör.

5. SKYLDIGHET ATT FÖLJA SVENSK LAG M.M

På Recycla.se finns ingen ansvarig utgivare utsedd och varje användare som väljer att göra en förfrågan på Recycla.se själv svarar straffrättsligt för materialet. Materialet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler. Det innebär bland annat att det inte sker någon systematisk förhandsgranskning av det material som Köpare och Leverantörer publicerar på Recycla.se. Recycla.se ansvarar för tjänsten enligt lagen om elektroniska anslagstavlor (SFS (1998:112). Leverantörer och Köpare som publicerar material på Recycla.se ansvarar själv för detta material. Leverantör på Recycla.se måste naturligtvis följa svensk lag och andra tillämpliga regler som gäller för den verksamhet som Leverantören bedriver. Leverantör har även ett ansvar för att tillse att den information som Leverantören publicerar på Recycla.se är korrekt, ej vilseledande och i övrigt förenligt med svensk lag och tillämpliga regler. Leverantör ska uppträda professionellt och vårdat på Recycla.se, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på Recycla.se. Vidare får material som Leverantör publicerar på Recycla.se inte vara illojalt med Recycla.se eller den verksamhet som R.U. AB bedriver. Missbruk av funktionerna på Recycla.se är absolut förbjudet, exempelvis försöka bryta säkerhetsspärrar, använda andras användaruppgifter eller på olika sätt förstöra andra användares användning av Recycla.se. Leverantör är skyldigt att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som kan smitta eller har förstörande egenskaper innan material överförs till Recycla.se

6. INFORMATION PÅ RECYCLA.SE

Recycla.se arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på Recycla.se är korrekta men kan ej garantera detta. Användare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på Recycla.se i de fall det förekommer material på Recycla.se som inte är korrekt.

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Samtliga rättigheter till text och bildmaterial som publicerats av Leverantörer och Köpare på Recycla.se övertåts till Recycla.se. Texter, grafik, bilder och annat material som finns på Recycla.se är skyddat av Upphovsrättslagen och annan immaterialrättslig lagstiftning, t.ex. Varumärkeslagen. Vidare är databasen Recycla.se som sådan skyddad enligt Upphovsrättslagen. Skyddet i Upphovsrättslagen och Varumärkeslagen innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från Recycla.se, framställa exemplar av hela eller delar av innehållet på Recycla.se

8. SANKTIONER

Recycla.se äger rätt att stänga av Företag och Användare som inte betraktas som kreditvärdiga, bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa allmänna villkor. Recycla.se äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet Recycla.se bedriver. Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan en Användare stängas av med omedelbar verkan. Om den information som Användare publicerar på Recycla.se skulle leda till skadeståndsskyldighet för Recycla.se är denna Användare skyldigt att hålla Recycla.se skadeslös. Vidare kan Recycla.se komma att kräva Användare på skadestånd för andra skador som uppkommer i samband med att Användare bryter mot reglerna på Recycla.se. Recycla.se ser mycket allvarligt på otillåten användning av innehållet på www.recycla.se och kommer att vidta åtgärder mot sådan användning. Recycla.se kommer säkerställa säkerheten på webbplatsen genom kryptering, lösenord och andra mer avancerade skyddsfunktioner. Alla försök till datorintrång i Recycla.se: s system polisanmäls omedelbart.

9. ÄNDRINGAR

Ändringar i villkoren för Recycla.se kan uppdateras och Recycla.se har rätt att ändra dessa Allmänna villkor på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta.

10. TILLÄMPLIG LAG - TVIST

Tvister med anledning av dessa Allmänna villkor skall avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.