Allmänna villkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (“Avtalet”) är tillämpliga när en kund begär offerter enligt tjänsten Förmedling eller genom att beställa en tjänst genom tjänsten Återförsäljning. I dessa fall ingår kunden ett bindande avtal med Recycla AB, 556786-3856.

1.2 Kunden bekräftar att den har läst och förstått de allmänna villkoren och samtycker till att vara bunden till dem.

1.3 När i följande avtal “Företagskund” används, avses en fysisk eller juridisk person som nyttjar tjänsten Förmedling eller Återförsäljning för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. När “Privatperson” används, avses en fysisk person som huvudsakligen handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. För bestämmelser som gäller både Företagskunder och Privatpersoner används benämningen “Kund”. Avses både Kunden och Recycla används begreppet “Parterna”.

1.4 Med “Utförare” avses den tredje part som utför Tjänsten.

1.5 “Tjänsterna” som Recycla tillhandahåller benämns Förmedling och Återförsäljning.

1.6 Med “Förmedling” avses tjänsten som innebär att Kunden skickar en offertförfrågan via Recyclas hemsida, varefter Recycla vidarebefordrar begäran till lämpliga Utförare, samlar ihop offerter och återskickar dessa till kunden. Det är därefter upp till Utföraren och Kunden att följa upp och sluta avtal med varandra avseende Tjänsten.

1.7 Med “Återförsäljning” avses då Kunden beställer en Tjänst från Recyclas hemsida. Genom denna Tjänst träffas avtal mellan Kunden och Recycla gällande utförandet av Tjänsten.

2. Kontaktuppgifter

2.1 Om Kunden har frågor angående Tjänsterna, Avtalet eller nedanstående villkor används följande kontaktinformation för att kontakta Recycla:

Adress Södra vägen 24 412 52 Göteborg

Kontakt support@recycla.se Tel: 010- 500 60 20

3. Bakgrund

3.1 Recycla tillhandahåller sanerings-, återvinnings- och avfallsrelaterade produkter och tjänster genom tjänsterna Förmedling och Återförsäljning (“Tjänst”).

3.2 Recycla utför inte självständigt tjänsterna utan outsourcar uppdraget till en Utförare som är ansluten till Recyclas plattform och verifierad som lämplig enligt Recyclas Allmänna villkor för Utförare.

4. Hantering av personuppgifter

4.1 Hanteringen av personuppgifter sker i enlighet med Recyclas integritetspolicy.

5. Recyclas åtagande

5.1 När Kunden använder sig av tjänsten Förmedling kan Recycla enbart vidarebefordra begäran till anslutna Utförare. När Utföraren därefter tagit del av Kundens kontaktuppgifter är det upp till dem att träffa avtal gällande Tjänsten. Recycla åtar sig inget ansvar för att avtal kommer till stånd mellan Kunden och Utföraren. Recycla svarar inte för fel eller dröjsmål som uppstår i och med tjänstens utförande när Kunden använder sig av Förmedling.

5.2 När en Privatperson använder sig av tjänsten Återförsäljning, träffas avtalet för utförandet av tjänsten mellan Privatpersonen och Recycla. Recycla kommer att outsourca utförandet av uppdraget till en lämplig Utförare. När Privatperson använder sig av Återförsäljning svarar Recycla för fel eller dröjsmål som uppstår på grund av Utföraren eller något inom dennes kontrollansvar.

5.3 När en Företagskund använder sig av tjänsten Återförsäljning åtar Recycla sig inget ansvar för fel eller dröjsmål som beror på Utföraren eller något inom dennes kontrollansvar.

6. Recyclas befogenheter

6.1 Recycla förbehåller sig rätten att granska Kundens sätt att hantera och använda Tjänsten samt att inhämta statistik om tjänstens användning. Den statistik som tillhandahålls genom Tjänsten tillhör och ägs av Recycla.

6.2 Recycla har rätt, men är inte skyldiga, att ta bort Kundens kontaktuppgifter om Recycla misstänker att dessa används för olaglig verksamhet eller underlättandet av brott. Recycla har även rätt, men är inte skyldiga, att avbryta Kundens beställning av en Tjänst eller genomförandet av en Tjänst om Recycla misstänker att Tjänsten används i olaglig verksamhet eller för underlättandet av brott.

6.3 Recycla erhåller rätten, men inte skyldigheten, att låsa Kundens konto vid inaktivitet under ett (1) år. Vid inaktivitet under tre (3) år kan Kundens konto komma att tas bort. 6.4 Recycla kommer meddela Kunden vid förändrad kontostatus genom angivet telefonnummer eller e-postadress.

6.5 Vid försenad betalning äger Recycla rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelag (1975:635). Pågår Tjänsten och överstiger dröjsmålet 5 dagar har Recycla rätt att tillfälligt pausa Utförandet tills betalningen sker. Se närmare under punkt 12.

6.6 Nyttjar en Företagskund sin ångerrätt enligt punkt 8.8 och den där nämnda avgiften aktualiseras, ska denna motsvara 20 % av Tjänstens pris exklusive moms.

7. Kundens åtaganden

7.1 Kunden garanterar genom ingående av detta avtal att den är behörig att sluta Avtalet.

7.2 Med behörig avses dels att Kunden har fyllt arton (18) år samt att Kunden enligt svensk lagstiftning har rättshandlingsförmåga. Vad gäller Företagskund krävs ytterligare att avtalet ingås av en firmatecknare eller någon med behörighet att handla å dennes vägnar.

7.3 Med firmatecknare avses den eller de som är registrerade hos Bolagsverket för att ingå avtal med rättsligt bindande verkan å företagets vägnar.

7.4 Kunden får ej använda Tjänsterna på ett sätt som strider mot god sed eller svenska och internationella lagar eller förordningar.

7.5 Kunden ansvarar själv för att innehållet av den information som lämnas vid Förmedling eller Återförsäljning är uppdaterad och korrekt.

7.6 Kunden får ej använda Tjänsterna för olaglig verksamhet.

7.7 Kunden får inte söka av eller leta efter svagheter i Tjänsterna för att, på sådant sätt utnyttja dessa, komma över information som inte är publicerat för offentligt ändamål eller använda, sälja vidare eller lagra denna information avseende Recyclas Tjänster, Kunder och annan icke publik information tillhörande Recycla.

7.8 Vid fel i tjänst eller i övrigt när omständigheterna är sådana att skada kan uppkomma, ska Kunden söka begränsa sådan skada och annars stå för kostnader som uppkommit till följd av att inte ha gjort så.

7.9 Kunden får inte uppge sig för att vara en Privatperson när denne agerar för en näringsverksamhet eller som en Företagskund när denne agerar för privata ändamål som faller utanför en näringsverksamhet.

8. Kundens befogenheter

8.1 Kunden har rätt att begära information om Recyclas behandling av Kundens personuppgifter. Om Kundens uppgifter är felaktiga och/eller ofullständiga ska uppgifterna på begäran av Kunden rättas eller tas bort. Kunden har även rätt till en kopia av de uppgifter som behandlas av Recycla.

8.2 Kunden har rätt till Recyclas kontaktuppgifter och om en Utförare har åtkomst till uppgifterna, även kontaktuppgifter till Utföraren.

8.3 Vid förekomst av automatiserat beslutsfattande ska Kunden meddelas.

8.4 Privatpersoner äger rätten att hos Recycla, påpeka fel eller dröjsmål i Tjänsten.

8.5 Kunden äger möjligheten att hos Recycla, genom Tjänsten Återförsäljning, beställa ytterligare arbete till ett redan påbörjat eller beställt arbete.

8.6 Privatpersoner har i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ångerrätt i fjorton (14) dagar från att avtalet om tjänsten ingicks. Om tjänsten redan är påbörjad äger Recycla rätten att få ersättning för en proportionell andel av det avtalade priset för den redan utförda delen av tjänsten, ersatt av Privatpersonen, om Privatpersonen har begärt att få tjänsten utförd inom den angivna ångerfristen. Ersättningen ska motsvara det pris som skulle gälla för träffande av avtal avseende endast den utförda delen av Tjänsten.

8.7 Om Privatpersonen avbeställer Tjänst i enlighet med vad som föreskrivs ovan äger Recycla rätt att utöver ersättning för det redan utförda arbetet kräva ersättning för sådana kostnader som Recycla har lidit på grund av återstående arbete, sådan förlust för att Recycla inte har åtagit sig annat arbete, eller på annat sätt som Recycla eller Utföraren har inrättat sig till följd av uppdraget.

8.8 För Företagskunder erbjuder Recycla fjorton (14) dagars ångerrätt men förbehåller sig rätten att ta ut en avgift om Företagskunden utövar sin rätt sjuttiotvå (72) timmar innan den avtalade tidpunkten för Tjänstens utförande. För denna tid räknas ej svenska helgdagar enligt lag (1989:253) om allmänna helgdagar. Har Tjänsten påbörjats utgår proportionerlig ersättning för det utförda arbetet samt en straffavgift.

9. Pristillägg

9.1 Om det, när Tjänsten utförs, framkommer behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta ska Recycla underrätta Kunden. Efter Kundens anvisningar ska Recycla eller annan i Recyclas ställe därefter utföra ytterligare arbete.

9.2 Är Recycla skyldiga att utföra sådant tilläggsarbete som inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för Kunden eller som följer av annan skyldighet för Recycla, då Kundens anvisningar inte kan inhämtas, får Recycla utföra sådant arbete utan Kundens godkännande.

9.3 Ersättning för sådant arbete stadgat i 9.1-2 ska därefter utgå enligt marknadsmässigt pris.

10. Sekretess

10.1 Parterna förbinder sig att inte, varken under avtalets giltighet eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som parterna erhållit från den andra parten och som är av sådan art att den är att betrakta som en affärshemlighet. Parterna ska även vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådana affärshemligheter avslöjas för utomstående.

10.2 Med parts affärshemlighet avses sådan information som parten själv inte gjort allmänt känd eller gjorts allmänt känd av andra Parten genom brott mot detta avtal.

10.3 I de fall Recycla enligt lag är skyldig att lämna uppgifter anses Kunden ha samtyckt till att sådan uppgift lämnas. Sådana uppgifter kan avse, men är ej begränsade till, fakturerade belopp till Skattemyndigheten.

11. Avtalstid och avtalets upphörande

11.1 Avtalet gäller från och med att köparen använt Tjänsten Förmedling eller Återförsäljning.

11.2 Avtalet upphör dock att gälla när;

  • Kundens konto tas bort av någon av Parterna,
  • Kundens konto låses av Recycla på grund av Kundens inaktivitet under ett (1) års tid eller tas bort helt under fem (5) års tid, se även punkten 6.4,
  • när Kunden inte accepterat ändrade villkor för detta Avtal och en tidsfrist om trettio (30) dagar löpt ut sedan de ändrade villkoren skickats ut via e-post, kommunicerats via tjänsten eller hemsidan eller på annat sätt gjorts tillgängliga för Kunden, eller
  • då Tjänsten är fullbordad och betald.

11.3 Detta gäller dock med undantaget stadgat i punkt 10.1.

11.4 När kontot upphör raderas även de Personuppgifter som finns kopplade till kundens konto, se integritetspolicyn.

11.5 Ändringar av och tillägg till avtalet accepteras av Kunden enligt punkt 1.1 och ersätter föregående version.

12. Avtalsbrott

12.1 Bryter part mot något villkor i detta Avtal föreligger avtalsbrott.

12.2 Recycla förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa fel i Tjänst eller fullgöra utförandet av Tjänsten om det föreligger dröjsmål.

12.3 Om Recycla gör sig skyldig till avtalsbrott avseende ett avtal som gäller mellan en Privatperson och Recycla, ska Recycla ersätta skada som åsamkats den skadelidande på grund av fel eller dröjsmål som har legat inom Recyclas kontrollansvar.

12.4 Då avtal gäller mellan Företagskund och Recycla ådrar sig Recycla inget ersättningsansvar för någon skada.

12.5 Då Kunden begår avtalsbrott får Recycla radera kundens konto och blockera Kunden från att använda någon av Tjänsterna i framtiden.

12.6 Om Kunden inte betalar i enlighet med Avtalet får Recycla inställa arbetet tills betalning har skett. Detsamma gäller om Kunden inte medverkar till Tjänstens utförande i enlighet med Avtalet, eller lämnar sådan medverkan som utgör en väsentlig förutsättning för Tjänstens utförande.

12.7 Om arbetet inställs i enlighet med vad som stadgas i 12.6 har Recycla rätt att kräva ersättning för kostnader och andra förluster som detta orsakat.

12.8 Recycla förbehåller sig rätten att häva avtalet om Kundens avtalsbrott är av väsentlig betydelse för Recycla. Detsamma gäller trots att Tjänsten redan har påbörjats. Recycla har i sådana fall dessutom rätt att kräva ersättning av Kunden för den delvis utförda Tjänsten.

13. Ansvarsbegränsningar

13.1 Detta avtal reglerar endast förhållandet mellan Kunden och Recycla.

13.2 Recycla eller Utföraren ansvarar inte för eventuella skador eller kostnader som uppstår till följd av att annan än Kunden brukat Tjänsten.

13.3 Recycla ansvarar inte under några omständigheter för Kundens uteblivna vinst, intäkt, besparing, goodwill eller annan förlust på grund av driftavbrott, Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller indirekt skada eller följdskada.

13.4 Gäller avtalet mellan Recycla och en Privatperson ska Recyclas totala ansvar inte överstiga mer än ett prisbasbelopp. Det prisbasbelopp som ska användas är det som gällde vid tiden för skadans uppkomst. När avtal gäller mellan Recycla och Företagskund gäller vad som stadgas i punkten 5.3.

13.5 Recycla utfärdar inte några garantier beträffande Tjänsten, utöver vad som framgår av dessa villkor.

14. Force Majeure

14.1 Om Recyclas fullgörande av sina åtaganden enligt avtalet väsentligen förhindras eller försvåras av en omständighet som ligger utanför Recyclas kontroll, såsom, men ej begränsat till, lagbud, personalavgång, arbetskonflikt, naturkatastrof, krig eller myndighetsbestämmelse och vars följder Recycla inte skäligen kunnat undvika eller förhindra, ska detta utgöra befrielsegrund för ansvar för dröjsmål, skadestånd och/eller annan påföljd.

15. Överlåtande till tredje man

15.1 Kundens rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet är personliga och får inte överlåtas till tredje man.

15.2 Recycla äger rätt att överlåta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till tredje man. Recycla äger vidare rätt att anlita underleverantörer, rådgivare och andra sakkunniga för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och för att i övrigt tillhandahålla tjänsterna. Kunden får enligt punkt 8.1-2 i avtalet samma rättigheter mot tredje man angående behandling av personuppgifter.

16. Immateriella rättigheter

16.1 Recycla äger samtliga immateriella rättigheter till beställningsförfarandet av Tjänsterna. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, design, konstverk, funktionalitet och dokumentation. Kunden får inte kopiera, modifiera, eller rekonstruera någon del av Tjänsterna.

16.2 Kunden godkänner att Recycla hämtar och använder statistik från bland annat tredje part i syfte att förbättra Tjänsterna och beställningsförfarandet av Tjänsterna.

16.3 Recycla och Kunden åtar sig att respektera tredje mans och särskilt Utförarens immateriella rättigheter och egendom.

17. Oskäliga villkor

17.1 Skulle något villkor i detta avtal eller del därav finnas oskäligt, ska det inte medföra att avtalet i dess helhet är ogiltigt. Parterna förbinder sig att så långt som möjligt söka jämkning i fråga om villkors oskälighet. Är parterna oense i fråga och jämkning av villkor inte kan nås gäller vad som framgår enligt punkt 18.

18. Tvist och tolkning

18.1 Avtalet och eventuella särskilda villkor hänförliga till Tjänsterna ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag.

18.2 I första hand förbinder sig parterna att söka förlikning eller jämka Avtalet innan situationen behöver hänföras till förfarandet stadgat i punkt 18.3.

18.3 Tvist med anledning av detta Avtal eller eventuella särskilda villkor hänförliga till Tjänsterna ska avgöras genom beslut av allmän domstol. Tvisten ska handläggas av Göteborgs tingsrätt.

19. Fullständig reglering

De allmänna villkoren i detta avtal och de specifikt angivna uppgifterna vid beställningen utgör hela avtalet mellan kunden och Recycla och ersätter alla eventuella tidigare överenskommelser, skriftliga eller muntliga, mellan Kunden och Recycla som rör Tjänsterna.