Integritetspolicy - Recycla.se

Integritetspolicy

1. Allmänt om denna policy

Denna policy syftar till att skapa insikt i hur Recycla AB, 556786-3856 hanterar personuppgifter och för att tydliggöra de rättigheter och skyldigheter som följer av en sådan hantering. Policyn beskriver hur Recycla behandlar dina (fysiska och levande personers) personuppgifter. Den omfattar de olika moment under vilka Recycla samlar in personuppgifter, vilka ändamål och rättsliga grunder som utgör stöd för sådan hantering, vilka rättigheter som tillfaller dig, samt Recyclas skyldigheter i förhållande till dessa.

2. Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig: Recycla AB

Org nr: 556786-3856

Adress: Södra vägen 24

Postadress: 412 52 Göteborg

support@recycla.se

3. Dina rättigheter

3.1 Recycla åtar sig att i förhållande till dig medge följande rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) och annan relevant lagstiftning:

Rätt till information - rätten att begära information om samt tillgång till de personuppgifter som Recycla behandlar om dig.

Rätt till rättelse - rätten att begära att Recycla rättar eller uppdaterar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt till radering - rätten att begära att Recycla raderar dina personuppgifter.

Rätt till begränsning - rätten att begära att Recycla tillfälligt eller permanent begränsa vissa markerade personuppgifter att endast behandlas för vissa avgränsade syfte.

Rätt att invända.

rätten att, när som helst, invända mot att Recycla behandlar dina personuppgifter på grund av samtycke eller som Recycla behandlar på grund av Avtalet eller annan rättslig förpliktelse.

rätten att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att begära en kopia av Recyclas personuppgifter i elektroniskt format för att överföra dessa personuppgifter i syfte att användas i en annan parts tjänster; samt

Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande – Du har rätt att inte bli föremål för några beslut som grundas enbart på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslut skulle medföra rättsliga följder eller annan påverkan av liknande karaktär för dig som person.

För dessa rättigheter tillämpas de av nationell rätt, unionsrätt, praxis och förarbeten fastställda undantagen och begränsningar.

3.2 Recycla använder automatiserad beslutsfattning för att spärra ditt konto, då avtalsbrott i form av utebliven betalning föreligger. Du har rätt att få detta beslut prövat av en fysisk person.

3.3 Om du önskar göra anspråk på en eller flera av dessa rättigheter ska detta meddelas direkt till Recycla, se punkt 2.

3.4 Meddelade om anspråk på rättighet kontrolleras löpande och svar avges utan dröjsmål i syfte att tillgodose dina behov av en smidig hantering av ärendet.

3.5 Upplever du att Recyclas svar inte tillgodoser dina behov, finns alltid möjligheten att kontakta eller framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (Svensk myndighet för data- och integritetsskydd).

4. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

4.1 Recycla samlar in personuppgifter om dig för att kunna fullgöra de allmänna villkoren (Avtalet) som du och Recycla ingår. Om de efterfrågade personuppgifterna inte uppges träder inget giltigt avtal mellan parterna i kraft. Recycla samlar även in personuppgifter efter att du har lämnat begäran och har för avsikt att ingå avtal med Recycla. Sådan behandling av personuppgifter är vidare nödvändiga för fullföljande av avtal där du är part. Den rättsliga grunden är således 2 kap. 6 Art. b. Dataskyddsförordningen.

4.2 Recycla samlar in personuppgifter för att löpande skicka ut nyhetsbrev med erbjudanden och rabatter efter inhämtande av ditt samtycke. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är således 2 kap. 6 Art. a. Dataskyddsförordningen.

4.3 Recycla samlar också in personuppgifter om dig för att fullgöra rättsliga förpliktelser. Sådana kan vara för att fullgöra skyldigheter i enlighet med annan lag, förordning, myndighetsbeslut eller kollektivavtal. Det kan också föreligga en skyldighet i lag eller förordning att Recycla ska lämna ut vissa uppgifter om dig varför detta kan komma att göras av Recycla. Den rättsliga grunden är således 2 kap. 6 Art. c. Dataskyddsförordningen.

5. Cookies

5.1 Recycla använder cookies och liknande tekniker på Recyclas webbplats (Webbplatsen) för att förbättra din användarupplevelse, analysera trafik och anpassa annonser. En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet när du besöker Webbplatsen. Cookies kan vara antingen permanenta (som lagras på din enhet under en längre tid) eller tillfälliga (som raderas när du stänger din webbläsare).

5.2 Recycla använder både egna cookies (som skapas av Webbplatsen) och tredjepartscookies (som skapas av andra webbplatser). Vi använder tredjepartscookies för att få statistik över besökare på Webbplatsen, för att kunna anpassa annonser och för att förbättra vår marknadsföring.

5.3 Du kan själv välja att acceptera eller avvisa cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Om du väljer att avvisa cookies kan vissa funktioner på Webbplatsen att begränsas.

5.4 Genom att fortsätta använda Webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies enligt denna integritetspolicy.

6. Behandling av personuppgifter

6.1 Recycla samlar in personuppgifter i syfte att kunna identifiera, administrera och kommunicera med dig samt för att tillhandahålla nödvändig information om dig till Utförarna för att kunna fullgöra avtal.

6.2 Recycla samlar endast in uppgifter för specifika ändamål, och använder inte uppgifterna för andra ändamål. Endast sådana uppgifter som är relevanta och behövliga för Recycla samlas in, och grunden till insamlingen ska alltid gå att motivera, se punkt 4.

7. Personuppgifter som är föremål för behandling

7.1 Recycla samlar in personuppgifter när du frivilligt upprättar ett konto på Recyclas hemsida och i samband med att en beställning av en Tjänst görs. Vidare samlar Recycla in personuppgifter när du samtycker till att prenumerera på Recyclas nyhetsbrev. Recycla samlar också in personuppgifter när en Utförare och Recycla ingår ett Avtal.

7.2 Vid upprättandet av ett konto på Recyclas hemsida samlas följande personuppgifter in:

För- och efternamn, e-postadress, telefonnummer och adress

7.3 Vid beställning av en Tjänst samlas följande personuppgifter in:

Namn, e-postadress, telefonnummer, adress, personnummer och kreditupplysning

7.4 Vid prenumeration av nyhetsbrev samlas följande personuppgifter in:

Namn, e-postadress, telefonnummer och adress.

7.5 Personuppgifter kopplat till avtalet mellan Recycla och Utförare samlas följande uppgifter in:

Namn, e-postadress, telefonnummer, adress och person-/organisationsnummer

8. Mottagare av insamlad persondata

8.1 Tredje part är en juridisk person, som i egenskap av avtalspart till Recycla eller dig och på grund av avtal, erhåller insamlade personuppgifter i syfte att kommunicera och fullgöra avtal med dig eller Recycla.

8.2 Tredje part kan vara i egenskap av en myndighet eller ett offentligt organ som genom föreläggande äger rätten att begära ut insamlade personuppgifter.

9. Tillhandahållande av personuppgifter i förhållande till tredje part

9.1 Vid överföring av informationen till tredje part säkerställs att inga andra än de för avtalet relevanta parterna har tillgång till den information som överförs.

9.2 Tredje part får inte utan tillåtelse av personuppgiftsansvarige tillhandahålla personuppgifter som behandlas av Recycla till någon annan som inte är part i avtalet.

10. Lagring och säkerhet för personuppgifter

10.1 Vid tillfället för insamling av personuppgifter genomförs en digital översändelse av informationen till Recyclas centrala datalagring.

10.2 Recycla försäkrar härmed att den lagring som vidtas uppnår den lagtekniska standard som krävs för att lagring av personuppgifter ska få ske. Således kan du försäkra sig om att de uppgifter som lämnas skyddas på ett ändamålsenligt sätt.

10.3 Med lagteknisk standard avses Dataskyddsförordningen (GDPR).

10.4 Personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som krävs för att uppnå ändamålet. För uppgifter som samlats in vid upprättandet av ett konto innebär detta som huvudregel att personuppgifterna raderas från Recyclas kundregister efter att kontot har tagits bort. Personuppgifterna kommer dock att sparas så länge som annan lag kräver i ett avskilt register.

10.5 Uppgifter som samlas in för utförandet av Tjänst tas som huvudregel bort fjorton (14) dagar efter eventets sista dag, om en längre lagring inte är motiverad. En längre motiverad lagring kan avse sådan lagring enligt punkt 10.4.

10.6 Rättigheten att radera dina uppgifter enligt punkt 3 medges genom att du meddelar till Recycla att du inte önskar att dina personuppgifter vidare lagras i Recyclas datalagringscentral.

11. Ändring av policyn

11.1 Denna policy kan i framtiden komma att ändras eller uppdateras. Sker det meddelas du om att så har gjorts.