Allmänna villkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (“Avtalet”) är tillämpliga när ett företag (Utförare) ansluter sig till Recycla AB, 556786-3856 plattform.

1.2 Genom att acceptera Avtalet bekräftar Utföraren att den har läst och förstått innebörden av villkoren i Avtalet och samtycker till att vara bunden till det.

1.3 Genom att ansluta sig till Recyclas plattform och acceptera Avtalet ingår utföraren ett bindande avtal med Recycla.

1.4 När i följande avtal “Utförare” används avses sådana företag som ansluter sig till Recyclas plattform i syfte att tillhandahålla utförande eller säljande av återvinnings-, sanerings-, och avfallsrelaterade produkter eller tjänster.

1.5 När i följande avtal “Företagskund” används avses en fysisk eller juridisk person som nyttjar Tjänsten Förmedling eller Återförsäljning för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. När Privatperson används avses en fysisk person som huvudsakligen handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. För bestämmelser som gäller både Företagskunder och Privatpersoner används benämningen “Kund”.

1.6 De Tjänster Recycla tillhandahåller benämns Förmedling och Återförsäljning.

1.7 Med “Förmedling” avses tjänsten som innebär att Kunden skickar en offertförfrågan via Recyclas hemsida, varefter Recycla vidarebefordra begäran till lämpliga Utförare, samlar ihop offerter och återskickar dessa till Kunden. Det är därefter upp till Utföraren och Kunden att följa upp och sluta avtal med varandra avseende utförande av tjänsten.

1.8 Med “Återförsäljning” avses när Kunden beställer en Tjänst från Recyclas hemsida. Genom denna Tjänst träffas avtal mellan Kunden och Recycla gällande utförandet av Tjänsten.

2. Kontaktuppgifter

2.1 Om Utföraren har några frågor angående Tjänsterna, Avtalet eller nedanstående villkor används följande kontaktinformation för att kontakta Recycla:

Adress

Sankt Eriksgatan 6
411 05 Göteborg

Kontakt

support@recycla.se
Tel: 010- 500 60 20

3. Bakgrund

3.1 Recycla erbjuder sanerings-, återvinnings- och avfallsrelaterade produkter och tjänster genom Tjänsterna Förmedling och Återförsäljning. Tjänsterna tillhandahålls Kunderna i enlighet med Recyclas Allmänna villkor för Kunder.

3.2 Recycla utför inte Tjänsterna utan outsourcar utförandet av Tjänsterna till en Utförare som är ansluten till Recyclas plattform.

4. Krav för Utförare

4.1 För att bli en godkänd Utförare och kunna ansluta sig till Recyclas plattform skall minst följande krav vara uppfyllda:

  • Företaget skall inneha F-skattsedel.
  • Företaget skall vara registrerad för Moms & Arbetsgivaravgift.
  • Företaget är, och har inte under de senaste tolv månaderna varit, föremål för någon form av betalningsanmärkning eller liknande ärende hos Kronofogdemyndigheten.
  • Företaget skall inneha erforderliga tillstånd för ev. transport & hantering.
  • Företaget skall kunna redovisa en kvalitetssäkrad återvinningsprocess.

4.2 Utförare åtar sig att under den tid som de har tillgång till Recyclas plattform fortsatt uppfyller kraven under punkt 4.1.

5. Recyclas åtagande

5.1 När Kunden använder sig av tjänsten Förmedling kan Recycla enbart vidarebefordra begäran till Utföraren. När Utföraren därefter tagit del av Kundens kontaktuppgifter är det upp till Utföraren och Kunden att träffa avtal gällande Tjänsten. Recycla åtar sig inget ansvar för att avtal kommer till stånd mellan Utföraren och Kunden. Recycla svarar inte för fel eller dröjsmål som uppstår i och med tjänstens utförande.

5.2 När Kunden använder sig av tjänsten Återförsäljning kommer Recycla tilldela uppdraget den Utförare som Kunden väljer. Avtalet gällande utförandet träffas mellan Recycla och Utföraren. Recycla åtar sig att tillhandahålla Utföraren all nödvändig information för utförandet av uppdraget. Ansvarig ut mot Kund är Recycla.

5.3 Vid Återförsäljning träffas inget avtal mellan Kunden och Utföraren, utan Recycla åtar sig att förmedla all nödvändig information till Utföraren och Kunden. Detta gäller dock med begränsning för praktiska moment i uppdragets utförande och kan avse, men är inte begränsat till, information om placering av återvinningskärl, parkering av transportfordon eller liknande. Detta gäller i de fall det är lämpligare att kunden och utföraren har direkt kommunikation sinsemellan.

6. Recyclas befogenheter

6.1 Recycla förbehåller sig rätten att granska Utförarens sätt att hantera och använda plattformen samt att inhämta statistik om plattformens användning. Den statistik som tillhandahålls genom tjänsten tillhör och ägs av Recycla.

6.2 Föreligger avtalsbrott på Utförarens sida i enlighet med vad som stadgas under punkt 12 i Avtalet, äger Recycla rätten att frånta Utföraren uppdraget, utan att ersätta Utföraren för de kostnader de lidit på grund av uppdraget.

6.3 Recycla har rätt, men är inte skyldiga, att begränsa Utförarens digitala exponering mot Kunder på Recyclas plattform och Recycla.se om Recycla misstänker att Utföraren bedriver eller främjar olaglig verksamhet eller underlättandet av brott.

6.4 Vid försenad betalning äger Recycla rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelag (1975:635).

6.5 Om Utföraren försummar sin plikt i enlighet med Avtalet äger Recycla rätten att kräva att Utföraren fullgör sin plikt och kan förena sådant krav med vite (se punkt 12.6).

7. Utförarens åtagande

7.1 Utföraren garanterar genom ingående av detta avtal att den är behörig att sluta Avtalet.

7.2 Utföraren åtar sig att använda plattformen på ett sätt som inte strider mot Avtalet eller svenska och internationella lagar eller förordningar.

7.3 Utföraren ska lämna korrekt information gällande alla villkor hänförliga till utförandet av ett uppdrag. Detta gäller särskilt, men är inte begränsat till priset och leveransvillkor.

7.4 Utföraren åtar sig att inte agera för att försämra Recyclas Tjänst, vidareförmedla personuppgifter, förstöra Recyclas renommé eller på annat vis agera illojalt mot Recycla. Vid sådant agerande äger Recycla rätten att utan dröjsmål upphäva Utförarens tillgång till Recyclas plattform, avbryta vid tid pågående arbeten och utkräva ersättning enligt punkt 12.5.

7.5 Utföraren är bunden av de villkor denna anger för utförandet av en Tjänst. Detta gäller med de begränsningar som gäller enligt punkterna 9.2-3.

7.6 Utföraren ansvarar för fel eller dröjsmål som beror på Utföraren eller något inom dennes kontrollansvar. I de situationer Recycla blir ersättningsskyldig gentemot Privatpersoner på grund av fel eller dröjsmål som beror på Utföraren eller något inom dennes kontrollansvar äger Recycla regressrätt gentemot Utföraren. Vad som anges i 6.4 är även på denna punkt tillämpligt.

7.7 Utföraren åtar sig att betala den avgift Recycla uppställer enligt separat avtal för att få vara ansluten till Recyclas plattform.

7.8 Utföraren åtar sig att vid nyttjande av tjänsten Förmedling återkoppla till Recycla och återge information när det har skett ett avtalsslut med Kund genom Recyclas plattform.

8. Utförarens befogenheter

8.1 Utföraren har rätt att begära information om Recyclas behandling av Utförarens kontaktuppgifter. Om Utförarens uppgifter är felaktiga och/eller ofullständiga ska uppgifterna på begäran av Utföraren rättas eller tas bort. Utföraren har även rätt till en kopia av de uppgifter som behandlas av Recycla.

8.2 Utföraren har rätt till Recyclas kontaktuppgifter. Utföraren bör även ha åtkomst till en för Kunden platsansvarig där Tjänsten kommer att utföras. Denna kontakt syftar främst till att underlätta de praktiska frågeställningar eller problem som kan uppstå i och med utförandet av Tjänsten.

8.3 Vid förekomst av automatiserat beslutsfattande ska Utföraren meddelas.

9. Ersättning och pristillägg

9.1 Då avtalet träffas mellan Utföraren och Recycla utgår ersättning enligt det avtal Recycla och Utföraren träffat gällande priset för Utförandet.

9.2 Om det, när tjänsten utförs, framkommer behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta ska Utföraren underrätta Recycla om detta. Efter dennes anvisningar ska Utföraren därefter utföra ytterligare arbete.

9.3 Är Utföraren skyldig att utföra sådant tilläggsarbete som inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för Kunden, då Kundens eller Recyclas anvisningar inte kan inhämtas, får Utföraren utföra sådant arbete utan Kundens eller Recyclas godkännande. Ersättning för sådant arbete ska därefter utgå enligt marknadsmässigt pris.

9.4 Gällande Tjänsten Förmedling äger Recycla rätten att ta ut en ersättning av Utföraren enligt separat skriftlig överenskommelse med Utföraren.

9.5 Gällande Tjänsten Återförsäljning äger Recycla rätten att förmedla ett annat pris för Tjänsten till Kunden. Recycla har därefter rätt till den mellanskillnad som uppstår mellan Utförarens för Recycla angivna pris och Recyclas angivna pris till Kunden. 9.6 För att en utförare ska få vara ansluten till Recyclas plattform, erläggs en löpande avgift enligt separat avtal.

10. Sekretess

10.1 Recycla och Utföraren förbinder sig att inte, varken under avtalets giltighet eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som Recycla eller Utföraren erhållit från den andra och som är av sådan art att den är att betrakta som en affärshemlighet. Recycla och Utföraren ska också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådana affärshemligheter avslöjas för utomstående.

10.2 Med affärshemlighet avses sådan information som Recycla eller Utföraren själva inte gjort allmänt känd eller gjorts allmänt känd av den andra genom brott mot detta Avtal.

10.3 I de fall Recycla enligt lag är skyldig att lämna uppgifter anses kunden ha samtyckt till att sådan uppgift lämnas. Sådana uppgifter kan avse, men är ej begränsat till, fakturerade belopp till Skattemyndigheten.

11 Avtalstid och avtalets upphörande

11.1 Avtalet gäller i tolv (12) månader från tidpunkten då Utföraren anslutit sig till Recyclas plattform och förlängs automatiskt för tolv (12) månader i taget om ingen av parterna har sagt upp avtalet. Sägs Avtalet upp tillämpas uppsägningstiden enligt separat avtal.

11.2 Avtalet upphör att gälla;

Om Utföraren eller Recycla informerar motparten skriftligt att de vill säga upp avtalet. Från tidpunkten då motparten tagit del av den skriftliga uppsägningen tillämpas uppsägningstiden enligt separat avtal.

Utförarens konto tas bort av Recycla till följd av Avtalsbrott som stadgas under punkt 12. Då Utföraren inte accepterat ändrade villkor för detta Avtal och en tidsfrist om trettio (30) dagar löpt ut sedan de ändrade villkoren skickats ut via e-post, kommunicerats via tjänsten eller hemsidan eller på annat sätt gjorts tillgängliga för Utföraren

11.3 När avtalet upphör hanteras Personuppgifter som finns kopplade till Utförarens konto i enlighet med Recyclas Integritetspolicy.

11.4 Ändringar av och tillägg till avtalet accepteras av Utföraren enligt punkt 1.2 och ersätter föregående version.

12. Avtalsbrott

12.1 Bryter Utföraren eller Recycla mot något villkor i detta Avtal föreligger avtalsbrott.

12.2 Om Utföraren begår avtalsbrott ska Utföraren ersätta direkt och indirekt skada som Recycla lidit till följd av avtalsbrottet.

12.3 Om Utföraren begår avtalsbrott får Recycla säga upp Utförarens medlemskap och blockera Utföraren från att använda plattformen i framtiden.

12.4 Vid uppsägning av Utförarens medlemskap äger utföraren ej rätten att återfå något av den löpande avgift som erlagts enligt punkten 9.6.

12.5 Bryter Utföraren mot bestämmelsen i punkt 7.4 i detta avtal skall denne vid anfordran till den andra parten utge skadestånd om fem (5) prisbasbelopp eller om skadan är större än så, motsvarande det belopp skadad uppgår till.

12.6 Bryter Utföraren mot bestämmelsen i punkt 7.8 i detta avtal skall denne vid anfordran till den andra parten utge ett vite om ett (1) prisbasbelopp i varje enskilt fall.

12.7 Part har rätt att i stället för vite begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan.

13. Ansvarsbegränsningar

13.1 Detta avtal reglerar endast förhållandet mellan Utföraren och Recycla.

13.2 Recycla ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som orsakats Utföraren av Kunden eller någon annan. Anspråk för sådan ersättning bör riktas direkt mot den som har vållat skadan.

13.3 Recycla ansvarar inte för Utförarens uteblivna vinst, intäkt, besparing, goodwill eller annan förlust på grund av driftavbrott, Utförarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller indirekt skada eller följdskada som orsakats av Utföraren eller av någon som agerat i dennes ställe.

13.4 Recycla utfärdar inte några garantier beträffande plattformen eller Utförarens uppdrag, utöver vad som framgår av dessa villkor.

13.5 I den mån Recycla skulle bli skadeståndsansvarig kan det totala ansvaret inte överstiga mer än ett prisbasbelopp. Det prisbasbelopp som ska användas är det som gällde vid tiden för skadans uppkomst.

14. Force Majeure

14.1 Om Recyclas fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet väsentligen förhindras eller försvåras av en omständighet som ligger utanför Recyclas kontroll, såsom, men ej begränsat till, lagbud, personalavgång, arbetskonflikt, naturkatastrof, krig eller myndighetsbestämmelse och vars följder Recycla inte skäligen kunnat undvika eller förhindra, ska detta utgöra befrielsegrund för skadeståndsanspråk från Utföraren mot Recycla.

15. Överlåtande till tredje part

15.1 Utförarens rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal är personliga och får inte överlåtas till tredje man. Dock får Utföraren låta en tredje man utföra Tjänsten med förutsättning att samma skyldigheter och grundkrav ställs gentemot tredje man som mot Utföraren. Tredje man berättigas inga rättigheter gentemot Recycla i enlighet med detta Avtal. Recycla förbehåller sig rätten att rikta anspråk för fel i Tjänst eller avtalsbrott mot Utföraren som orsakats av någon som Utföraren i sin tur har låtit utföra Tjänsten.

15.2 Recycla äger rätt att överlåta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till tredje man. Recycla äger vidare rätt att anlita rådgivare och andra sakkunniga för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och för att i övrigt tillhandahålla Tjänsterna och plattformen.

16. Immateriella rättigheter

16.1 Recycla äger samtliga immateriella rättigheter till plattformen och beställningsförfarandet av Tjänsterna. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, design, konstverk, funktionalitet och dokumentation. Utföraren får inte kopiera, modifiera, eller rekonstruera någon del av tjänsterna.

16.2 Utföraren godkänner att Recycla hämtar och använder statistik från bland annat tredje i syfte att förbättra plattformen, Tjänsterna och beställningsförfarandet av Tjänsterna.

16.3 Recycla och Utföraren åtar sig att respektera tredje mans och särskilt Kundens immateriella rättigheter och egendom.

17. Oskäliga villkor

17.1 Skulle något villkor i detta avtal eller del därav finnas oskäligt, ska det inte medföra att avtalet i dess helhet är ogiltigt. Recycla och Utföraren förbinder sig att så långt som möjligt söka jämkning i fråga om villkors oskälighet. Är Recycla och Utföraren oense i fråga och jämkning av villkor inte kan nås gäller vad som framgår enligt punkt 18.

18. Tvist och tolkning

18.1 Detta avtal och eventuella särskilda villkor hänförliga till Tjänsterna eller plattformen ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag.

18.2 Tvist med anledning av detta Avtal eller eventuella särskilda villkor hänförliga till Tjänsterna eller plattformen ska avgöras genom beslut av allmän domstol. Tvisten ska handläggas av Göteborgs tingsrätt.

19. Fullständig reglering

De allmänna villkoren i detta avtal och de specifikt angivna uppgifterna vid utförandet eller anslutandet och tillträdet till plattformen utgör hela avtalet mellan Utföraren och Recycla och ersätter alla eventuella tidigare överenskommelser, skriftliga eller muntliga, mellan Utföraren och Recycla.