Användarvillkor - Företag

1. MARKNADPLATSEN - RECYCLA.SE

Recycla.se är en marknadsplats för återvinnings- och avfallsrelaterade produkter och tjänster som finns tillgänglig på Internet under adressen https://www.recycla.se, nedan Recycla.se. Denna tjänst ägs och drivs av Recycling United Scandinavia AB, 556786-3856 nedan Recycla.se. Recycla.se hjälper företag och privatpersoner (“Användare”) att hitta företag (“Företag/et/en/er”) som utför och säljer återvinnings-, sanerings- och avfrallsrelaterade produkter och tjänster.

Som Företag på Recycla.se besvaras förfrågnignar från Användare, i syfte att hjälpa Användaren med produkter och tjänster som berör återvinning- sanering- och avfallshantering. Recycla.se som marknadsplats hjälper företagen att hitta och ingå affärsrelationer med användarna.

2. GRUNDKRAV

För att bli godkänd som Företag på Recycla skall minst följande grundkrav vara uppfyllda:

  • Företaget skall Inneha F-skattsedel
  • Företaget skall vara registrerad för Moms & Arbetsgivaravgift
  • Företaget ska inte ha några större eller betydande skulder hos Kronofogden.
  • Företaget skall Inneha erforderliga tillstånd för ev. transport & hantering
  • Företaget skall kunna redovisa en kvalitetssäkrad återvinningsprocess

Recycla.se kontrollerar löpande att Företagen uppfyller Recycla.ses grundläggande krav. Uppfyller inte Företaget samtliga ovanstående grundkrav har Recycla.se rätt att omedelbart avbryta företagets rätt att svara på förfrågningar från Användarna. Recycla.se äger rätt att utföra en ekonomisk analys av leverantör och/eller användare inklusive kreditupplysning etc

Som behörig att företräda Företaget ger du ditt samtycke till att dina och Företagets företagsuppgifter som registrerats på Recycla.se publiceras på Recycla.se. Företaget godkänner även att uppgifter om användaromdömen samt kreditvärdighet publiceras på Recycla.se. Företaget är vidare införstådd med att Användare, Recycla.se och dess samarbetspartners kan komma att kontakta Företaget via brev, telefon, e-post och SMS.

3. MEDLEMSKAP & BETALNING

En förutsättning för att för att ett företag skall kunna vara aktivt på marknadsplatsen Recycla.se skall betalning ske i enlighet med vad som avtalats. Har inga betalningsvillkor avtalats i avtalet mellan parterna ska betalning ske inom 20 dagar efter utsänd faktura. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Om betalning inte erläggs i rätt tid och Recycla.se skickar en påminnelse till Företaget har Recycla.se rätt att ta ut ersättning för betalningspåminnelse. Recycla.se äger också rätt att helt stänga av Företaget från www.recycla.se eller att stänga av Företagets möjlighet att besvara ytterligare förfrågningar tills dess att betalningen är genomförd.

3.1 MEDLEMSKAP

Betalning ska ske i enlighet med vad som avtalats och skall vara baserad på årsmedlemskap inget annat har avtalats. Ett Medlemskap på Recycla.se innebär en bevakning av förfrågningar som kommer in och en exponering www.recycla.se. För att svara på förfrågningarna krävs att man antingen har avtalet en provisionsbaserad betalningsmodell ( Recycla Offerttjänst) eller att man anlitar Recycla som Återförsäljare av produkter och tjänster eller en kombination av de båda.

3.2 Recycla Offerttjänst

Med Recycla Offerttjänst betalar Företaget en provision på de uppdrag som förmedlas via recycla.se och som utförs av Företaget. Provisionen regleras i Kundavtalet. Värdet på utförda uppdraget skall återkopplas av Företaget direkt i Företagetsportalen och provisionen faktureras månadsvis i efterskott om ej annat har avtalats. Med Recycla Offerttjänst fakturerar Företaget kunden direkt.

Vid varje kalendermånads slut kommer Företaget få en faktura där samtliga svar på Användarnas offertförfrågningar redovisas samt kostnader för eventuella tilläggstjänster. Administration av fakturor hanteras av Recycla.se. Avgift för fakturahantering varierar beroende på om autogiro tillämpas samt om fakturan skickas per post eller via e-post. Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt. För samtliga fakturor gäller 20 dagar ( em ej annat avtalats) samt att dröjsmålsränta utgår enligt lag vid för sen betalning.

Vid utebliven återrapportering och R.U. AB har blivit varskodda att affär har gjorts mellan leverantör och köpare äger R.U. AB rätt att fakturera leverantören baserat på det i förhand uppskattade eller av kunden återkopplade uppdragsvärdet för uppdraget.

3.3 Recycla Återförsäljare

Med Recycla Återförsäljare agerar Recycla.se E-handel för återvinnings- och avfallsrelaterade produkter och tjänster. Recycla.se marknadsför Företagets tjänster i applicerbara fall där Användaren direkt kan boka Företagets tjänster på www.recycla.se.

Företeget är då ansvariga för att förse Recycla.se med uppdaterade prislistor. Recycla.se kan självständigt bestämma vilka priser som ges ut till kunder. Företagen är även ansvariga för att Recycla.se har och kan förse kunder med uppdaterade användarvillkor för deras produkter och tjänster som saluförs via Recycla Återförsäljare. Vid beställningar till Företaget så sker fakturering enligt villkor som bestäms vid uppsättning av tilläggstjänsten.

När användare lägger in en förfrågan på Recycla.se så skickas den till matchande företag som ges möjlighet att besvara förfrågan. Recycla.se garanterar att enbart kontrollerade företag anslutna till Recyclas tjänst har möjlighet att besvara förfrågan. När företaget tagit del av användarens kontaktuppgifter är det upp till dessa två parter att gå vidare i sin upphandling. Recycla.se erbjuder en rad funktioner för att underlätta upphandlingsförfarandet för både användare och företag.

4. KUNDFÖRFRÅGNINGAR OCH KONTAKTUPPGIFTER

I det särskilda avtal Kunden ingår med Recycla.se kan det ges ett visst antal förfrågningar eller eller utökad kontofunktionalitet under avtalad löptid. Recycla.se garanterar att minst en av Användarnas kontaktuppgifter (e-post eller telefon) är kontrollerad och validerad.

Recycla.se förmedlar Användarnas kontaktuppgifter till de Företag som väljer att svara på en förfrågan. Företaget får inte sälja, vidarebefordra eller på något sätt vidareförmedla Användarens kontaktuppgifter till tredje man. Uppgifter får således inte förmedlas till exempelvis tjänster som konkurrerar med Recycla.se. Dock får Företaget, efter att Användaren i fråga anlitat Företaget, vidareförmedla Användarens kontaktuppgifter till av Företaget anlitad underleverantör.

5. HÄVNING AV AVTAL

I de fall Företaget på något sätt skulle missbruka eller missköta sina åtaganden i enlighet med detta avtal, t.ex. missbruka Användarnas kontaktuppgifter har Recycla.se rätt att omedelbart stänga av kundens åtkomst till tjänsten.

I de fall anslutna Företag företar handlingar ägnade att försämra Recycla.ses tjänst, vidareförmedla uppgifter i strid med punkt 4, förstöra Recycla.ses rennommé eller på annat sätt agera illojalt mot Recycla.se, har Recycla.se rätt att, förutom att häva detta avtal, erhålla från Företaget ett skadestånd motsvarande fem (5) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan uppgår till.

6. PERSONUPPGIFTER

6.1

Vardera part är skyldig att följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt annan tillämplig lagstiftning gällande skydd av personuppgifter. Recyclas behandlar personuppgifterna för Användare som nyttjar Recycla.se och Recycla.se är att betrakta som personuppgiftsansvarig gentemot dessa Användare.

6.2

Då Recycla.se överför en Användares personuppgifter till Företaget gäller följande. Företaget är att betrakta som Personuppgiftsansvarig för Användarens personuppgifter. Det innebär i korthet att Företaget, vid behandling av Användarens personuppgifter, har ett ansvar för att följa GDPR och annan tillämplig lagstiftning.

6.3

För att kunna fullgöra Recycla.ses avtalsenliga förpliktelser mot Företaget, behandlas de personuppgifter som företrädare för Förtaget lämnat till Recycla.se vid registrering av användarkonto, som exempelvis namn, adress och e-postadress. För dessa uppgifter är Recycla.se att betrakta som personuppgiftsansvarig. Sådan begäran kan skickas till nedanstående adress. Mer information om Recycla.ses behandling av personuppgifter finns i Integritetspolicyn som finns här: Integritetspolicy

7. FORCE MAJURE

Parterna är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet av väsentlig betydelse. Såsom befriande omständighet ska enligt detta avtal anses t.ex. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning. Om part önskar påkalla befrielse enligt befriande ansvarsgrund ska part utan oskäligt dröjsmål underrätta den andra parten härom för att få åberopa omständigheten.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING

För det fall webbplatsen Recycla.se av någon anledning inte är i bruk eller går att använda fullt ut beroende på omständighet som t.ex. att servern eller annan teknisk nödvändighet är ur funktion, webbplatsen har blivit utsatt för sabotage från utomstående eller annan typ av omständighet som Recycla.se helt eller delvis inte råder över har Företaget inte rätt att kräva prisavdrag på sitt särskilda Avtal.

I de fall där Recycla.se är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Användare och Företaget ( Recycla Offerttjänst) är Recycla.se således inte att betrakta som någon form av juridisk mellanhand mellan Användare och Företag. Detta innebär att Recycla.se inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan Användare och Företag, t.ex. rörande brister i utfört arbete, skada, fel eller uteblivna betalningar. I de fall där uppdragen svaras av Företaget genom Recycla.se i egenskap av återförsäljare (Recycla Återförsäljare) är Recycla.se juridisk part i den meningen att Recycla.se hanterar betalningarna mellan parterna. Utöver den finansiella transaktionen bär inte Recycla.se något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan Användare och Företag, t.ex. rörande brister i utfört arbete, skada, fel. Parternas ansvar enligt detta Avtal är begränsat till direkta skador. Recycla.ses skadeståndsansvar är under alla förhållanden begränsat till ett belopp som motsvarar summan av vad Företaget erlagt i ersättning till Recycla.se under de närmaste sex månaderna, dock max ett belopp som motsvar ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

9. Immateriella rättigheter

Recycla.se äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av Kunden på www.recycla.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos Kunden eller dess samarbetspartners. Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på www.recycla.se ägs av Recycla.se och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen Recycla.se som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

10. Parts insolvens

Part har rätt att häva detta avtal om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

11. Överlåtelse

Kunden får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan Recyclas skriftliga godkännande.

12. Meddelanden

Företaget ska meddela Recycla.se uppdaterade adress- och kontaktuppgifter i händelse av att de ändras. Meddelanden avseende sådana uppgifter eller andra slags meddelanden mellan parterna med anledning av detta Avtal ska översändas genom bud eller rekommenderat brev, e-post eller telefax till parternas i avtalet angivna eller senare ändrade adresser.

13. Ändringar och tillägg

Ändringar av och tillägg till avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna. Recycla.se äger dock rätt att på egen hand vidta ändring i eller tillägg till dessa Allmänna villkor. Om ändring sker kommer Recycla.se att meddela detta innan ändringen träder i kraft. Meddelande kan ske via e-mail eller genom information på Företagets användarkonto.

14. Cookies

Recycla.se använder cookies när du besöker sajten. Cookies är en informationsfil som placeras i din dator. Recycla.se använder i första hand cookies för att du ska kunna använda Recycla.se på bästa sätt. Cookien identifierar inte dig personligen, däremot den webbläsare som finns installerad på datorn du använder. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator. Du har rätt att välja bort cookies i din webbläsare men du kan då inte använda alla tjänster på Recycla.se fullt ut.

15. Händelse av tvist samt lagval

Tvist mellan parterna med anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk rätt.