Anslutna företag

1. Förmedling av återvinningstjänster & produkter - Recycla.se

Recycling United Scandinavia AB (Recycla.se) äger & driver tjänsten "Recycla.se" som finns på webbplatsen https://www.recycla.se och är en webbaserad tjänst som hjälper företag, föreningar, privatpersoner och kommunala och statliga organanisationer (”Användarna”) att hitta företag i form av leverantörer av återvinnings-, avfalls- och skrotrelaterade tjänster och produkter. Tjänsteföretagen benämns nedan som Recyclas ”Kund/er/en”.

2. Grundkrav

  • Företaget ska vara godkänd för F-skatt.
  • Företaget ska vara momsregistrerat.
  • Företagets ska inte ha några större eller betydande skulder hos Kronofogden.
  • Kunden förbinder sig därutöver att följa tillämpliga lagar och regler vid utförandet av tjänster för Användarna samt i övrigt utföra sina tjänster på ett fackmannamässigt sätt.

Recycla.se kontrollerar löpande att Kunderna uppfyller Recycla.ses grundläggande krav. Uppfyller inte Kunden samtliga ovanstående grundkrav har Recycla.se rätt att omedelbart avbryta Kundens rätt att svara på förfrågningar från Användarna.

Som behörig att företräda Kunden ger du ditt samtycke till att dina och Kundens företagsuppgifter som registrerats på Recycla.se publiceras på Recycla.se. Kunden godkänner även att uppgifter om användaromdömen publiceras på Recycla.se. Kunden är vidare införstådd med att Användare, Recycla.se och dess samarbetspartners kan komma att kontakta Kunden via brev, telefon, e-post och SMS.

3. Betalning

Betalning ska ske i enlighet med vad som avtalats i Kundavtalet. Har inget avtalats ska betalning ske inom 30 dagar efter utsänd faktura. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Om betalning inte erläggs i rätt tid och Recycla.se skickar en påminnelse till Kunden har Recycla.se rätt att ta ut ersättning för betalningspåminnelse.

4. Kundförfrågningar och användarnas kontaktuppgifter

I det särskilda avtal Kunden ingår med Recycla.se ges ett visst antal förfrågningar eller krediter och eller utökad kontofunktionalitet under avtalad löptid.

Recycla.se garanterar att minst en av Användarnas kontaktuppgifter (e-post eller telefon) är kontrollerad och validerad.

Recycla.se förmedlar Användarnas kontaktuppgifter till de Kunder som väljer att svara på en förfrågan. Kunderna får inte sälja, vidarebefordra eller på något sätt vidareförmedla Användarnas kontaktuppgifter till tredje man. Uppgifter får således inte förmedlas till exempelvis tjänster som konkurrerar med Recycla.se. Dock får Kunderna, efter att Användaren i fråga anlitat Kunden, vidareförmedla Användarens kontaktuppgifter till av Kunden anlitad underleverantör.

5. Hävning av avtalet

I de fall Kunden på något sätt skulle missbruka eller missköta sina åtaganden i enlighet med detta avtal, t.ex. missbruka Användarnas kontaktuppgifter eller efter påminnelse inte erlägga betalning eller avtalad Avtalsavgift, har Recycla.se rätt att omedelbart häva detta avtal utan återbetalningsskyldighet gentemot Kunden.

I de fall anslutna Kunder företar handlingar ägnade att försämra Recycla.ses tjänst, vidareförmedla uppgifter i strid med punkt 4, förstöra Recycla.ses rennommé eller på annat sätt agera illojalt mot Recycla.se, har Recycla.se rätt att, förutom att häva detta avtal, erhålla från Kunden ett skadestånd motsvarande fem (5) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan uppgår till.

6. Personuppgifter

6.1 Vardera part är skyldig att följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt annan tillämplig lagstiftning gällande skydd av personuppgifter. Recycla.se behandlar personuppgifterna för Användare som nyttjar Recycla.se och Recycla.se är att betrakta som personuppgiftsansvarig gentemot dessa Användare.

6.2 Då Recycla.se överför en Användares personuppgifter till Kunden gäller följande. Kunden är att betrakta som Personuppgiftsansvarig för Användarens personuppgifter. Det innebär i korthet att Kunden, vid behandling av Användarens personuppgifter, har ett ansvar för att följa GDPR och annan tillämplig lagstiftning.

6.3 För att kunna fullgöra Recycla.ses avtalsenliga förpliktelser mot Kunden, behandlas de personuppgifter som företrädare för Kunden lämnat till Recycla.se vid registrering av användarkonto, som exempelvis namn, adress och e-postadress. För dessa uppgifter är Recycla.se att betrakta som personuppgiftsansvarig. Mer information om Recycla.ses behandling av personuppgifter finns i Integritetspolicyn som finns här: Integritetspolicy

7. Force Majure

Parterna är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet av väsentlig betydelse.

Såsom befriande omständighet ska enligt detta avtal anses t.ex. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning. Om part önskar påkalla befrielse enligt befriande ansvarsgrund ska part utan oskäligt dröjsmål underrätta den andra parten härom för att få åberopa omständigheten.

8. Ansvarsbegränsning

För det fall webbplatsen Recycla.se av någon anledning inte är i bruk eller går att använda fullt ut beroende på omständighet som t.ex. att servern eller annan teknisk nödvändighet är ur funktion, webbplatsen har blivit utsatt för sabotage från utomstående eller annan typ av omständighet som Recycla.se helt eller delvis inte råder över har Kunden inte rätt att kräva prisavdrag på sitt särskilda Avtal.

Recycla.se är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Användare och Kunder. Recycla.se är således inte att betrakta som någon form av juridisk mellanhand mellan Användare och Kund. Detta innebär att Recycla.se inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan Användare och Kund, t.ex. rörande brister i utfört arbete, skada, fel eller uteblivna betalningar.

Parternas ansvar enligt detta Avtal är begränsat till direkta skador. Recycla.ses skadeståndsansvar är under alla förhållanden begränsat till ett belopp som motsvarar summan av vad Kunden erlagt i ersättning till Recycla.se under de närmaste sex månaderna, dock max ett belopp som motsvar ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

9. Immateriella rättigheter

Recycla.se äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av Kunden på Recycla.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos Kunden eller dess samarbetspartners. Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på Recycla.se ägs av Recycla.se och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen Recycla.se som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

10. Parts insolvens

Part har rätt att häva detta avtal om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

11. Överlåtelse

Kunden får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan Recycla.ses skriftliga godkännande.

12. Meddelanden

Kunden ska meddela Recycla.se uppdaterade adress- och kontaktuppgifter i händelse av att de ändras. Meddelanden avseende sådana uppgifter eller andra slags meddelanden mellan parterna med anledning av detta Avtal ska översändas genom bud eller rekommenderat brev, e-post eller telefax till parternas i Kundavtalet angivna eller senare ändrade adresser.

13. Ändringar och tillägg

Ändringar av och tillägg till Kundavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna. Recycla.se äger dock rätt att på egen hand vidta ändring i eller tillägg till dessa Allmänna villkor. Om ändring sker kommer Recycla.se att meddela detta innan ändringen träder i kraft. Meddelande kan ske via e-mail eller genom information på Kundens användarkonto.

14. Cookies

recycla.se använder cookies när du besöker sajten. Cookies är en informationsfil som placeras i din dator. Recycla.se använder i första hand cookies för att du ska kunna använda Recycla.se på bästa sätt. Cookien identifierar inte dig personligen, däremot den webbläsare som finns installerad på datorn du använder. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator. Du har rätt att välja bort cookies i din webbläsare men du kan då inte använda alla tjänster på Recycla.se fullt ut.

15. Händelse av tvist samt lagval

Tvist mellan parterna med anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk rätt.

Recycla AB Org nr: 556786-3856 Adress: Södra vägen 24, 412 52 Göteborg Tel: 010-500 60 20 support@recycla.se