Frågeställare/Tjänsteköpare

1. Recycla.se - Så fungerar det

Recycla AB, 556786-3856, finns på webbplatsen https://recycla.se/ och är en webbaserad tjänst som hjälper företag, föreningar, privatpersoner och andra kommunala och statliga organanisationer (”Användarna”) att hitta företag i form av leverantörer av återvinnings-, avfalls- och skrotrelaterade tjänster och produkter. Som användare är det kostnadsfritt att använda Recycla.se och man förbinder sig aldrig till att välja något av de företag man kommer i kontakt med via Recycla.se.

När användare lägger in en förfrågan på Recycla.se så skickas den till matchande företag som ges möjlighet att besvara förfrågan. Recycla.se garanterar att enbart kontrollerade företag anslutna till Recycla.ses tjänst har möjlighet att besvara förfrågan. När företaget tagit del av användarens kontaktuppgifter är det upp till dessa två parter att gå vidare i sin upphandling.

2. Personuppgifter och integritetspolicy

Recycla.ses är personuppgiftsansvarig och förvaltar Användarens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning. Användarens kontaktuppgifter används för att Recycla.se skall kunna uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser mot denne. Användaren är införstådd med att Recycla.se vidareförmedlar Användarens kontaktuppgifter till de företag som väljer att besvara en offertförfrågan. Recycla.se kommer vidare att använda Användarens e-postadress för att administrera utskick av nyhetsbrev och annan information. Användaren har möjlighet ta del av Recycla.ses behandling av dennes uppgifter. Sådan begäran kan skickas till nedanstående adress. Recycla.se integritetspolicy förklarar närmare hur Recycla.se behandlar personuppgifter samt beskriver Användarens rättigheter. Integritetspolicyn finns här

Kontaktuppgifter vid frågor kring hanteringen av personuppgifter:

Recycla AB Org nr: 556786-3856 Adress: Södra vägen 24, 412 52 Göteborg Tel: 010-500 60 20 support@recycla.se

3. Kontrollerade företag

Recycla.se har anslutna företag som tillhandahåller tjänster & utrustning inom ett stort antal områden återvinning, avfalls- & skrothantering. För att hjälpa användare av Recycla.se att hitta trygga företag ställer vi krav på samtliga företag som vill ansluta sig till tjänsten. Recycla.se genomför löpande kontroller av samtliga företag för att garantera att de fortfarande uppfyller följande krav:

F-skatt Moms Skuldfrihet hos Kronofogden

4. Recycla.ses ansvarsfrihet

Recycla.se är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan användare och företag. Det innebär att Recycla.se inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan användare och företag, t.ex. missförstånd i avtal, oenigheter gällande arbetet, skada eller utebliven betalning.

Användaren har ingen rätt att kräva Recycla.se på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till Recycla.se, exempelvis felaktiga uppgifter, bristfälligt utfört arbete eller avstängning från Recycla.se.

5. Publicering av förfrågnignar på Recycla.seFörfrågningar på Recycla.se samt skyldighet att följa svensk lag m.m

På Recycla.se finns ingen ansvarig utgivare utsedd och varje användare som väljer att göra en förfrågan på Recycla.se själv svarar straffrättsligt för materialet. Materialet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler.

Användare ska uppträda professionellt och vårdat på Recycla.se, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på Recycla.se. Materialet som användare publicerar på Recycla.se får inte vara illojalt med den verksamhet som Recycla.se bedriver. Missbruk av funktionerna på Recycla.se är absolut förbjudet, däribland att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus, använda andras inloggningsuppgifter eller på olika sätt förstöra för andra användare eller företags användning av Recycla.se.

I de fall användare företar handlingar i syfte att försämra Recycla.ses tjänst, förstöra Recycla.ses renommé eller missleda Recycla.ses företag genom att t.ex. göra upprepade förfrågningar, göra förfrågningar i egenskap av företag med syfte att prisjämföra eget företags tjänst eller skapa flera olika användare och göra förfrågningar utan intresse att anlita ett företag har Recycla.se rätt att, förutom att stänga av användaren, erhålla från användaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

Användare är skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som har förstörande egenskaper, innan material överförs till Recycla.se.

6. Information på Recycla.se

Recycla.se arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på Recycla.se är korrekta men kan ej garantera detta. Användare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på Recycla.se i de fall det förekommer material på Recycla.se som inte är korrekt.

7. Befriande omständigheter

Recycla.se är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet.

Befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.

8. Immateriella rättigheter

Recycla.se äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av användarna på Recycla.se.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos användaren. Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på Recycla.se ägs av Recycla.se och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen Recycla.se som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

9. Sanktioner

Recycla.se äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa allmänna villkor. Recycla.se äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som Recycla.se bedriver.

Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan användaren stängas av med omedelbar verkan.

Om den information som användare publicerar på Recycla.se skulle leda till skadeståndsskyldighet för Recycla.se är användaren skyldig att hålla Recycla skadeslös eller ersätta Recycla.se för den skada som uppkommit.

10. Ändringar

Recycla.se har rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användare uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna villkor.

11. Tillämplig lag – Tvist

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

Recycla AB Org nr: 556786-3856 Adress: Södra vägen 24, 412 52 Göteborg Tel: 010-500 60 20 support@recycla.se