Vad innebär den nya matavfallslagen?

Frida | 2023-03-07

Riksdagen har beslutat om en ny lag som börja gälla för alla privatpersoner och verksamheter från och med den 1 januari 2024 utom Stockholm där lagen redan tog i kraft 1 januari 2023. Lagen innebär att privatpersoner och verksamheter måste sortera ut matavfall. Detta för att kunna utvinna biogödsel som är ett viktigt organiskt gödselmedel och biogas som används till fordons gas eller för att producera värme och el. Det är inte helt okomplicerat när en ny lag träder i kraft det betyder att privatpersoner och verksamheter kommer behöva hitta nya avfallslösningar eller i vissa fall ansöka om dispens hos miljöförvaltningen.

Den nya matavfallslagen grundar sig i ett delmål i de globala målen, där delmålet är:

Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Och de globala målet 12:

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

(text ovan är tagen från de globala målens hemsida. Läs mer om de globala målet 12)


Vad gäller för privatpersoner?

För er i villa eller flerfamiljshus ni kommer få hjälp av er kommun eller av er förening.

Vad gäller för företag och föreningar?

Eftersom beslutet om matavfallsortering är redan fastställt så har ni, företag och föreningar, en skyldighet att hitta en avfallslösning som funkar för verksamheten. Det finns många olika sätt ni kan optimera avfallshanteringen på som följer den nya lagen.

Osäker på vad som är den bästa lösningen för ert företag eller förening?

Vi har sammanställt en snabbguide så du enkelt kan jämföra vilken avfallslösning som passar erat behov och förutsättningar:

Kärlskåp Underjordsbehållare Sopnedkast
Platsbrist × ×
Stora volymer ×
Få tömningar ×
Utomhus × ×
Minimerad lukt × ×
Mindre föreningar × x
Inomhus ×
Mindre företag ×
Befintligt sopnedkast ×
Flervåningshus × × ×

Avfallslösningar för företag och föreningar:

Avfallslösningar som passar företag eller föreningar är kärlskåp, underjordsbehållare och sopnedkast.

Kärlskåp

Kärlskåp

Kärlskåp är avfallshantering som placerats utomhus utanför fastigheten tillsammans med tydlig skyltning om hur man ska sortera. Eftersom kärlskåp står utomhus kan man minska eller helt undvika dålig lukt som kan komma från bland annat uppvärmda soprum. Detta är en lösning för mindre företag eller föreningar som idag kanske saknar ytor för att kunna ha avfallshantering inne i fastigheten.


En underjordsbehållare

Underjordsbehållare

Underjordsbehållare är behållare som grävs ner och lagrar avfall under jorden, där behållaren är både tålig och rymlig. Det är fördelaktigt att använda underjordsbehållare då den ryms på en liten plats och kan hålla stora volymer avfall men även minskar risken för dålig lukt. Underjordsbehållare än en optimal lösning för föreningar som bestå av mer än ca 30 hushåll. Eftersom behållaren rymmer stora volymer minimerar ni antal tömningar och kan där med minimera era avfallskostnader.

Viktigt om du funderar på underjordsbehållare

Är underjordsbehållare den optimala lösningen för ert företag eller förening behöver ni ta reda på om den tänkta platsen är lämplig. Platser som innehåller ledningar, rör eller liknande är inte en lämplig plats för underjordsbehållare. Då är sopnedkast eller kärlskåp bättre alternativ. För att genomföra detta behöver ni ha bygglov från kommunen och kan även få hjälp från kommuns avfallrådgivare.


Sopnedkast

Sopnedkast

För företag eller föreningar som önskar använda sig av sopnedkast finns det nu en möjlighet att omvandla sopnedkastet så att hyresgästen kan källsortera. Det är en optimal lösning som gör att ni kan fortsätta använda av ert befintliga sopnedkast och era hyresgäster slipper gå ner med soporna.

Ett företag som erbjuder totallösning för källsortering i befintliga sopnedkast är SopHia System. SopHia system omvandlar befintliga sopnedkast till ett källsorteringssystem.

Hur fungerar SopHia Systemet?

Det befintlig sopnedkastets lucka byts ut till en sorteringslucka som möjliggör för hyresgästen att slänga skräp som vanligt och genom att dra spaken åt ena sida slänga matavfallet. När spaken dras åt sidan kommer en skiljevägg fram och det är den som separera avfallen till två olika behållare i soprummet.

SopHia miljösystem sopnedkast


Recycla.se

Recycla är en digital plattform för avfallshantering och återvinning. Vi har samlat alla godkända och kvalitetssäkrade återvinningsföretag i Sverige och skapat en ledande jämförelseplattform för återvinning och avfallshantering. Varje vecka hjälper vi hundratals företag, organisationer och privatpersoner att hitta en säker återvinningslösning, till rätt pris. Snabbt, enkelt och gratis!

Kostnadsfri förfrågan för företag