Återvinning av riskavfall!

Skicka en förfrågan & jämför 1-4 offerter för återvinning av riskavfall. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Riskavfall

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande hämtning av riskavfall (var 4:e månad) - Vård & Omsorg - Örebro Örebro
Mottagning av 45st kreosotslipers & blästersand - Verksamhet i Södertälje Stockholm
Löpande hantering av Farligt Avfall - Klinik Stockholm
Hämtning och destruktion av kemikalier - Kemileverantör i Mölndal Västra Götaland
Löpande hämtning (månadsvis) av stickande & skärande - Klinik i Mölndal Västra Götaland

Hantering av riskavfall

Riskavfall uppkommer framförallt inom sjukvård, veterinärvård, akupunkturkliniker, tandvård och likartade verksamheter. Riskavfall finns även i ditt hem i form av gamla överblivna läkemedel eller kanske sprutor. Det är viktigt att detta material återvinns både av säkerhetsskäl och av miljöskäl.

Stickande och skärande

Alla kanyler, skalpeller, knivar och andra vassa föremål som på något sätt har varit i kontakt med kroppsvätskor klassas av Socialstyrelsen som smittförande avfall. Ett avfall som måste återvinnas på ett kontrollerat sätt. Det mesta av detta material är svårt att materialåtervinna men lämpar sig bättre för kontrollerad säkerhetsförbränning och återvinning i form av energiutvinning.

Smittförande avfall

Smittförande avfall är allt som är, eller bedöms att vara förorenat med organiskt material med känd eller kliniskt misstänkt sjukdom orsakad av mikroorganismer som tillhör skyddsklass 3 - 4. Exempel på denna typ av avfall är slangar, kompressorer och bomullstussar. Det läggs i plastpåsar och riskavfallskartonger som är märkta med smittförande. Smittförande avfall får inte förvaras i rumstemperatur längre än ett dygn.

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: